Thuật Thực Phẩm 2 bao gồm 3 chương:

                        Chương 1: Cơ học lưu chất

                        Chương 2: Truyền nhiệt trong thực phẩm

                        Chương 3: Các quá trình công nghệ cơ bản và phạm vi ứng dụng

              Các kiến thức trong Chương 1: Cơ học lưu chất bao gồm: các kiến thức về tính chất, phương pháp và thiết bị xác định độ nhớt của lưu chất, cân bằng vật chất và năng lượng cho dòng chảy trong ống, các thiết bị vận chuyển lưu chất…đây là một số đặc điểm của lưu chất cần phải biết để vận hành và thiết kế thiết bị sản xuất.

              Các kiến thức trong Chương 2: Truyền nhiệt trong thực phẩm bao gồm: các kiến thức về các hình thức truyền nhiệt như: dẫn nhiệt, đối lưu nhiệt và bức xạ nhiệt, các quá trình truyền nhiệt ổn địnhtruyền nhiệt không ổn định, tính toán các quá trình truyền nhiệt, các thiết bị trao đổi nhiệt…đây là các quá trình truyền nhiệt cơ bản được dùng trong chế biến thực phẩm.

              Các kiến thức trong Chương 3: Các quá trình công nghệ cơ bản và phạm vi ứng dụng bao gồm: các kiến thức về quá trình lắng, quá trình lọc, quá trình ly tâm, quá trình phối trộn, quá trình cô đặc, quá trình chiên - rán, quá trình sấy…đây là một số quá trình công nghệ cơ bản thường được dùng trong chế biến thực phẩm.

            Nội dung bài giảng nêu trên giúp sinh viên ngành Công nghệ Thực Phẩm hiểu rõ hơn về bản chất các quá trình, tính toán thiết kế sơ bộ các thiết bị, lựa chọn thiết bị thích hợp tương ứng với quá trình sản xuất, cũng như kiểm soát và điều khiển hoạt động các thiết bị đạt hiệu quả cao.