Môn học sinh thái môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm chung, các hệ sinh thái và các vấn đề ô nhiễm môi trường để sinh viên hiểu, vận dụng vào cuộc sống hay trong công việc. Đồng thời giúp sinh viên có ý thức và phương hướng bảo vệ môi trường tốt hơn.