Học phần trang bị cho người học kiến thức tiếng Anh tương đương trình độ A2 theo Khung tham chiếu châu Âu. Học phần cung cấp cho người học kiến thức ngữ pháp và từ vựng được phát triển từ học phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 với các chủ đề về cuộc sống hàng ngày. Sinh viên có cơ hội thảo luận về các hoạt động hàn ngày, chia sẻ ý kiến và đưa ra những yêu cầu một cách chi tiết hơn.