Tên môn học: Công nghệ lạnh thực phẩm

Mã môn học: CN409

Thời gian thực hiện môn học: 36 giờ (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành: 12; Kiểm tra: 02 giờ)

- Vị trí của môn học: Là môn chuyên ngành cho người học trình độ cao đẳng Công nghệ thực phẩm. Công nghệ lạnh thực phẩm là môn chuyên ngành nghiên cứu về những lĩnh vực như:  Chu trình máy lạnh nén hơi, thiết bị lạnh, môi chất lạnh, kho lạnh đông,…

 - Tính chất của môn học: Là môn học chuyên ngành bắt buộc.

Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+       Sinh viên sẽ được lĩnh hội được các kiến thức về máy và thiết bị lạnh.

+       Các hệ thống lạnh.

+       Kỹ thuật làm lạnh trong thực phẩm.

- Kỹ năng:

Hiểu biết  và vận dụng đươc các kiến thức lĩnh hội được áp dụng vào thực tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.