+ Kiến thức: Học phần trang bị cho người học kiến thức tiếng Anh tương đương trình độ A2-B1 theo Khung tham chiếu châu Âu. Học phần cung cấp cho người học kiến thức ngữ pháp và từ vựng được phát triển từ học phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 với các chủ đề về cuộc sống hàng ngày. Sinh viên có cơ hội thảo luận về các hoạt động hàn ngày, chia sẻ ý kiến và đưa ra những yêu cầu một cách chi tiết hơn.

+ Kỹ năng: Học phần góp phần rèn luyện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, giúp người học giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn, hiệu quả hơn.

+ Thái độ: Chủ động, tích cực, sáng tạo, có tinh thần hợp tác, học tập nghiêm túc, khoa học.