Nội dung môn học:

       Kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về KD thương mại và những vấn đề cơ bản về quản trị DN thương mại trong nền kinh tế thị trường.

       Kỹ năng: Tiếp cận thông tin thực tế, nghiên cứu những thành tựu và kinh nghiệm để giúp sinh viên biết lựa chọn những hình thức, phương pháp phù hợp với điều kiện cụ thể để đạt hiệu quả KD cao.