Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên có cái nhìn khái quát về Kế toán.

Định nghĩa - Phân loại kế toán.

Các nguyên tắc kế toán - Bảng cân đối kế toán.

Đnh khoản kế toán - Ghi sổ kép.

Chứng từ kế toán - Sổ kế toán.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.. .