Nội dung Mô đun Họa Hình gồm có 4 bài:

Bài 1. Họa khối cơ bản

Bài 2. Họa tương ngũ quan

Bài 3. Họa tượng toàn thân

Bài 4. Họa dáng người khoác trang phục