- Về kiến thức:

·        Hiểu được một số khái niệm cơ bản: tổ chức, quản trị, nhà quản trị, cấp bậc quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức.

·        Hiểu được quá trình quản trị thông qua các chức năng quản trị.

·        Nắm được các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị và những vai trò cơ bản của nhà quản trị trong một tổ chức.

·        Hiểu được những ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của tổ chức.

·        Tự phân tích được các tình huống quản trị và ra quyết định để giải quyết tình huống.

- Về kỹ năng:

·        Vận dụng các kỹ năng truyền thông, làm việc nhóm, điều hành và tự quản;

·        Ứng dụng vào công việc lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, kiểm tra;

·        Ứng dụng trong việc ra quyết định, phân tích, tổng hợp và đánh giá vấn đề.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

·        Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

·        Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, ứng phó nhanh với công việc.