Quản trị marketing 2 là môn học chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh.

Sinh viên học môn này sau khi đã học môn Quản trị Marketing 1.

 Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về lập kế hoạch, triễn khai kế hoạch marketing nông nghiệp và dịch vụ.