Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản, có tính hệ thống về kỹ năng bán hàng. Qua đó thấy được tầm quan trọng của kỹ năng bán hàng trong quá trình kinh doanh hiện nay. Là môn học hỗ trợ giúp hoàn thiện kiến thức chung cho khối chuyên ngành cao đẳng quản trị kinh doanh