- Về kiến thức:

§ Trình bày tổng quan về văn phòng và quản trị văn phòng;

§ Liệt kê và trình bày những điểm chính của các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và văn phòng;

§ Phân biệt được các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và trình bày được các nội dung cơ bản về kỹ thuật soạn thảo và trình bày một số văn bản, giấy tờ thông dụng;

§ Mô tả chính xác quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi – đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

§ Thiết kế được một số hoạt động tiêu biểu của văn phòng như: xây dựng chương trình và tổ chức việc thực hiện công tác thường kỳ của cơ quan; tổ chức các cuộc họp của cơ quan; tổ chức các chuyến đi công tác của lãnh đạo cơ quan; đảm bảo thông tin cho phục vụ hoạt động lãnh đạo và quản lý;

§ Mô tả và giải thích được phương pháp tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan;

- Về kỹ năng:

§ Thao tác thuần thục quy trình quản lý văn bản đi – đến; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức theo đúng quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước;

§ Chuẩn hóa thao tác soạn thảo các loại văn bản và giấy tờ thông dụng hình thành trong quá trình tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên máy vi tính theo đúng nguyên tác, phương pháp và thẩm quyền ban hành.

§ Tổ chức các hoạt động của văn phòng, bao gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình – kế hoạch công tác; tổ chức hội họp trong văn phòng; tổ chức các hoạt động khánh tiết của cơ quan; đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động quản lý; tuyển dụng, quản lý, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân sự trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức;

§ Thực hiện phân loại tài liệu, xác định giá trị, bảo quản an toàn tài liệu... hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức;

§ Sử dụng tương đối thành thạo máy tính và phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản: Microsoft word.

§ Thu thập kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc.

§ Giao tiếp tốt, linh hoạt trong công việc, làm việc hiệu quả khi độc lập tác nghiệp hay khi hợp tác làm việc theo nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

§ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

§ Thể hiện ý thức, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

§ Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui nơi làm việc.

§ Linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi điều kiện; chấp nhận sự đòi hỏi của nghề nghiệp như phải phục vụ ngoài giờ hành chính, đi công tác hoặc liên hệ công tác bằng các phương tiện cá nhân.

§ Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

§ Tổ chức việc học tập hiệu quả và phát triển khả năng học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng cuộc sống.

§ Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

§ Tuân thủ qui định của các cơ quan quản lý Nhà nước và nội qui, qui chế của cơ quan có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và văn phòng.

§ Tuân thủ các qui trình sử dụng và bảo quản các thiết bị văn phòng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

§ Giao tiếp lịch sự trong và ngoài công sở.