Môn học cung cấp  những kiến thức cơ bản về hệ thống miễn dịch của cơ thể: miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu, các cơ chế đáp ứng miễn dịch, bệnh lý miễn dịch và ứng dụng miễn dịch trong phòng bệnh và chẩn đoán bệnh. Hướng dẫn  sinh viên các phương pháp chẩn đoán bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm dựa trên cơ sở miễn dịch học.