- Vị trí: Môn học Kế toán hành chính sự nghiệp là môn chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, học phần  được bố trí học sau môn lý thuyết kế toán.

- Tính chất: Môn học Kế toán hành chính sự nghiệp cung cấp những kiến thức về lĩnh vực kế toán để phục vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.