Rèn luyện cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về lập trình cấu trúc. Ngôn ngữ lập trình được giới thiệu là ngôn ngữ C++. Đây là một ngôn ngữ được phát triển từ ngôn ngữ C nên một mặt nó vẫn là một ngôn ngữ có thể dùng để giảng dạy, mặt khác có thể sử dụng C++ để lập trình ứng dụng. Sau khi học, sinh viên có thể ứng dụng C++ để viết các chương trình ứng dụng