+ Hiểu được các khái niệm vè thứ nguyên và đơn vị

+ Tính toán được khối lượng vật chất ra và vào trong hệ thống khi không thể xác định trực tiếp

+ Tính toán được năng lượng trong các thiết bị sấy, cô đặc, trao đổi nhiệt