- Đặc điểm các loại nấm cấu tạo, điều kiện sống và phát triển

Đặc điểm các loại vi khuẩn, cấu tạo, điều kiện sống và phát triển

- Đặc điểm các loại vi rut, cấu tạo, điều kiện sống và phát triển