Môn thực hành nghề nghiệp 1 thuộc nhóm các chuyên ngành bắt buộc được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong môn kế toán doanh nghiệp 1, là cơ sở học môn kế toán doanh nghiệp 2, thực hành nghề nghiệp 2 và thực tập tốt nghiệp.