MÔN HỌC TIẾNG ANH LÀ MỘT TRONG CÁC MÔN HỌC NGOẠI NGỮ BĂT BUỘC THUỘC KHỐI CÁC MÔN HỌC CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG.