CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI:

  • là môn học cơ sở tự chọn cho người học ngành Cao đẳng Dịch vụ thú y. Sinh viên học môn này sau khi đã học xong các môn Cơ thể học động vật, Sinh lý động vật.
  • Là môn học cơ sở chuyên ngành quan trọng, nghiên cứu những vấn đề chung nhất về lĩnh vực chọn giống, nhân giống tạo nền tảng để học tốt các môn chuyên khoa trong chương trình đào tạo cao đẳng nghề  thú y.