I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học chuyên môn tự chọn cho người học ngành Cao đẳng Dịch vụ thú y. Là môn học chuyên ngành được học sau môn thống kê sinh học, tin học và các môn chuyên môn khác.

- Tính chất: Là môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất về nguyên tắc bố trí một thí nghiệm trong nghiên cứu, các kiểu bố trí thí nghiệm và thuật toán cho mỗi kiểu cũng như cách thức thu thập số liệu, phân tích kết quả thí nghiệm và viết báo cáo khoa học.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: hiểu biết cách bố trí thí nghiệm và ý nghĩa của kết quả thí nghiệm.

- Về kỹ năng: Bố trí được thí nghiệm trong việc nghiên cứu một vấn đề nào đó; Biết cách thu thập số liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả đạt được.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: chính xác trong việc thu thập số liệu.