Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:

  • Giải thích các khái niệm về lập trình hướng đối tượng như: trừu tượng hóa, đóng gói, thừa kế và đa hình
  • Phân biệt sự khác nhau giữa lớp và đối tượng, thuộc tính và phương thức
  • Thực hiện hàm xây dựng, hàm hủy
  • Giải thích khái niệm về phạm vi truy xuất, đối số mặc định, hàm bạn
  • Phân biệt được lớp dẫn xuất, lớp cơ sở, hàm ảo và lớp ảo trong thừa kế
  • Thiết kế được các lớp có dùng thừa kế
  • Thực hiện các chương trình theo hướng đối tượng