Sau khi hoàn tất học phần, người học có khả năng:

  • Giải thích được các khái niệm trong lập trình thiết bị di đông
  • Lập trình các ứng dụng di động với J2ME
  • Lập trình Android căn bản