Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương, cơ bản về hóa học, tiếp cận những trang thiết bị máy móc phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành, bước đầu hình thành và phát triển tư duy nghiên cứu và làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng hóa học vào giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.