Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các loại công trình trong trại nuôi thủy sản cũng như các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nuôi thủy sản.

Các tính toán, sắp xếp hệ thống ao nuôi trong trại nuôi thủy sản.

Các công trình nuôi nước chảy.