I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Nghiệp vụ Bán hàng trực tuyến là mô đun chuyên ngành được bố trí sau khi đã học xong các môn học Tin học, Maketting.

- Tính chất: Bán hàng trực tuyến là mô đun bắt buộc trang bị các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng tổ chức bán hàng, xây dựng mô hình Bán hàng trực tuyến trên internet.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được mô hình tổ chức Bán hàng trực tuyến;

+ Trình bày được quy trình và các chức năng để tổ chức bán hàng trên Bán hàng trực tuyến.

+ Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp, hiệu quả

+ Quản lý giao dịch thuận tiện.

+ Thiết lập linh hoạt

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng được các công cụ của Bán hàng trực tuyến để cập nhật, quản lý sản phẩm và quản lý quá trình bán hàng;

+ Sử dụng được các công cụ của Bán hàng trực tuyến để cập nhật, quản lý khách hàng;

+ Sử dụng được các công cụ của Bán hàng trực tuyến để thực hiện được các việc khác theo yêu cầu.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ đúng theo các quy trình sử dụng các chức năng của Bán hàng trực tuyến theo yêu cầu;

+ Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hiện các quy trình này.