Thi lại lần 2 môn PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THÔNG THÔNG TIN K16