Giáo trình mô đun “Động vật hại nông nghiệp (chuột, ỗc, nhện)” là một trong những  mô đun đào tạo chuyên ngành “Bảo vệ thực vật”, mô đun được biên soạn theo nội dung chương trình khung đã được Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp phê duyệt năm 2020.

Nội dung giáo trình được biên soạn với thời gian đào tạo là 45 giờ, gồm 3 bài:

Bài 1: Chuột hại cây trồng và biện pháp phòng trừ

Bài 2: Ốc, sên trần hại cây trồng và biện pháp phòng trừ

Bài 3: Nhện nhỏ hại cây trồng và biện pháp phòng trừ