Thời gian thực hiện môn học: 55 giờ; (Lý thuyết: 33 giờ; thực hành: 20 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I.      Vị trí, tính chất của môn học:

-   Vị trí: Môn học này được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong môn Hệ quản trị CSDL MS ACCESS.

-   Tính chất: Môn hoc̣ này thuộc nhóm các môn chuyên ngành bắt buôc .̣       

II.   Mục tiêu môn học:

-   Kiến thức:

Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức về mô hình quan hệ dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, ràng buộc toàn vẹn, tìm khóa và xác định dạng chuẩn của một lược đồ quan hệ. 

-   Kỹ năng: 

  + Sử dụng đươc̣ ngôn ngữ truy vấn SQL.

                               + Có khả năng xác điṇ h chính xác khóa của 1 lươc đ̣ ồ quan hê.̣

                               + Có khả năng đánh giá chất lượng của môt ̣ lươc đ̣ ồ cơ sở dữ liêu.̣

                          + Có khả năng tổ chức, lưu trữ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.

-   Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: