Công tác khai báo thuế luôn là công việc bắt buộc đối các doanh nghiệp, đây cũng là môn học tạo ra "sản phẩm chính" của nghề kế toán.