Tên môn học:

Lập trình Windows 2

Mã môn học:

CN452

Thời gian thực hiện môn học:

66 giờ

Lý thuyết: 24 giờ

Thực hành:40 giờ

Kiểm tra:2 giờ


- Vị trí: môn học được bố trí trong chuyên ngành bắt buộc, học sau môn: Kỹ thuật lập trình, Cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng. Lập trình Windows 1

- Tính chất: là môn học chuyên nghành bắt buộc, sau khi học xong trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về lập trình cơ sở dữ liệu bằng ADO.Net