KỲ THI: KẾT THÚC MÔN

HỌC KỲ: 1, NĂM HỌC: 2021-2022

MÔN THI: LẬP TRÌNH WINDOWS 2

LỚP: Cao đẳng Công nghệ thông tin K19

Thời gian làm bài:180 phút (không kể thời gian phát đề)

Giám thị 1: Nguyễn Thị Thanh Mai

Giám thị 2: Võ Minh Trí


SINH VIÊN LƯU BÀI THI VỚI TÊN LÀ MÃ SINH VIÊN

Ghi chú: - Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài.

   - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.