KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN THI: CO SỞ DỮ LIỆU

NGÀY THI: 05/01/2022

THỜI GIAN: 90 PHÚT

                                                                               GIÁM THỊ 1: NGUYỄN THỊ THANH MAI

                                                                               GIÁM THỊ 2: VÕ THỊ TỐ HOÀNG