Môn Tin học ứng dụng dành cho Sinh viên không chuyên

Mục đích:

Trang bị cho Sinh viên những kiến thức và kinh nghiệm sau:

  • Biết sử dụng MS Word 2010 để trình bày báo cáo của các chuyên đề như đồ án môn học, tiều luận, niên luận hoặc khóa luận một cách khoa học
  • Biết sử dụng công cụ trình chiếu MS Power Point để thiết kế nội dung trình chiếu cho một bài báo cáo
  • Biết sử dụng bảng tính Excel để tính toán, thống kê cho nhưng bài toán trong chuyên ngành học

Nội dung gồm: 3 phần

Phần I -  MS Word

Chương 1 - Định dạng văn bản

Chương 2 - Tạo và định dạng bảng biểu

Chương 3 - Hình ảnh

Chương 4 - Mail Merge và tạo mục lục tự động

Phần II - MS Power Point

Chương 1 - Giới thiệu Power Point

Chương 2 - Cách trình bày và các thao tác trên tập tin

Chương 3 - Hình ảnh, âm thanh và biểu đồ

Chương 4 - Thiết lập nền cho các Slide

Chương 5 - Thiết lập các hiệu ứng và liên kết

Phần III - MS Excel

Chương 1 - Định dạng và xử lý bảng tính

Chương 2 - Một số hàm thông dụng và trích lọc dữ liệu

Chuyên đề