1. Mục tiêu :

 Giúp sinh viên hình thành kĩ năng nghiên cứu, các phương pháp làm thí nghiệm. Đồng thời kiểm chứng lại những kiến thức đã học như tính chất của kim loại, một số tính chất của dung dịch, của các hợp chất hữu cơ không nhóm chức và có nhóm chức.

2. Phương pháp giảng dạy: hướng dẫn + thực hành theo tổ + viết tường trình

3. Đánh giá môn học:

- Kiểm tra đầu giờ: 10%

- quá trình thực hành: 40%

- Bài phúc trình: 50%