Mục tiêu môn học

Giúp sinh viên lĩnh hội được những kiến thức về mô hình quan hệ dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL, ràng buộc toàn vẹn, tìm khóa và xác định dạng chuẩn của một lược đồ quan hệ.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể tổ chức, lưu trữ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.