- Vị trí: Các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ thực phẩm.

- Tính chất: Đây là môn học trang bị kiến thức về nguyên lý bảo quản và chế biến sản phẩm thực phẩm, làm cơ sở để học sinh tiếp thu tốt các môn học chuyên môn về chế biến, bảo quản và kiểm tra chất lượng thủy sản.

- Về kiến thức:

+ Trình bày được 3 nguyên lý trong bảo quản thực phẩm.

+ Trình bày được các phương pháp bảo quản thực phẩm nhằm khắc phục hoặc phòng tránh được những nguyên nhân hư hỏng đó.

+ Nêu được các phương pháp chế biến đối với các sản phẩm thực phẩm.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình xảy ra trong bảo quản và chế biến thực phẩm.

+ Phân tích được đặc tính của các nguyên liệu thực phẩm.

+ Ứng dụng được các phương pháp khác nhau trong bảo quản thực phẩm.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chú ý, nghiêm túc, tuân thủ đúng nội quy lớp học.

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành.

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.