- Về kiến thức:

+ Trình bày được 3 nguyên lý trong bảo quản thực phẩm.

+ Trình bày được các phương pháp bảo quản thực phẩm nhằm khắc phục hoặc phòng tránh được những nguyên nhân hư hỏng đó.

+ Nêu được các phương pháp chế biến đối với các sản phẩm thực phẩm.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các quá trình xảy ra trong bảo quản và chế biến thực phẩm.

+ Phân tích được đặc tính của các nguyên liệu thực phẩm.

+ Ứng dụng được các phương pháp khác nhau trong bảo quản thực phẩm.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chú ý, nghiêm túc, tuân thủ đúng nội quy lớp học.

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành.

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.