Cung cấp cho sinh viên kiến thức về hạch toán nghiệp vụ Kế toán thanh toán; Nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ, xác định KQKD; lập các báo tài chính,…trong doanh nghiệp.