-    Trang bị cho người học những kiến thưc chung về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, bao gồm khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng; công cụ quản lý chất lượng; Phương pháp quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

-      Nắm được những vấn đề cơ bản của quản lý chất lượng sản phẩm, trên cơ sở đó từng bước vận dụng vào quản lý chất lượng sản phẩm trong kinh doanh.