Sau khi học xong, sinh viên hiểu được: Khuyến nông là gì, các hoạt động của khuyến nông, biết được phương pháp tiếp xúc với nông dân như thế nào để nông dân có cảm tình và đạt hiệu quả cao trong công việc, hiểu các nguyên tắc thuyết phục nông dân hành động và biết cách tổ chức những buổi tập huấn, hội họp, hiểu được các cách thiết kế bài giảng, áp phích, bảng lật, tờ bướm…
-         Kỹ năng: sinh viên hiểu các nguyên tắc để lấy thiện cảm với nông dân, biết thiết kế và thuyết trình trước nông dân đạt hiệu quả tốt, biết tổ chức những buổi hội thảo, tập huấn cho nông dân, thiết kế được các bảng lật, bài báo cáo sinh động, dễ hiểu, …
-         Lĩnh vực ứng dụng: có thể áp dụng trong các buổi báo cáo môn học chuyên ngành nông nghiệp, áp dụng trong các công tác khuyến nông địa phương, khuyến nông tự nguyện như tập huấn, hội thảo, họp…