- Kiến thức: Cung cấp kiến thức về các nghiệp vụ, phương pháp, trình tự hạch toán và nhiệm vụ của kế toán viên đối với các phần hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán lương và các khoản trích theo lương, kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp.

- Kỹ năng: Sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác kế toán tại các doanh nghiệp và kỹ năng cập nhật thông tin.