Môn học Vi sinh chuyên khoa - BVTV cung cấp các kiến thức sau cho sinh viên:

- Các kiến thức chuyên sâu v vi sinh vật có liên quan đến ngành BVTV. 

- Hiểu rõ vòng đời ca vi sinh vật gây hại cây trồng.

- Có  k năng nhn dng và xác đnh được mi quan h và vòng đời ca vi sinh vật gây hi cho cây trồng.

- Vận dng vào nhng hc phn/lĩnh vực nguyên lý bnh hại cây trồng, phương pháp giám đnh bnh cây, phương pháp phòng tr sinh hc bnh cây và ng dụng vào trong thực tế khi đi làm./